Китеп

Cагыныч деми

Бул алгачкы китебимди мага өмүр тартуулаган Ата-Энеме арнаймын!

Cагыныч деми

Ырлар,арноолор


УДК 821.51
ББК 84 Ки 7-5
Ж 89
“Турар”,2010. -316 бет.
ISBN 978-9967-444-39-3
Ж 4702300200-10

Кызмат кылам бар күчүмдүн болушунча,
Ата-журтум,туулган айыл конушума.
Себепкер го сенин кооз-ыйыктыгың,
Ыр тизмектүү жакшы ойлорум болушуна.

Арча жыттуу айылымды
сагындым

Арча жыттуу Ала тоолу асыл жерим,
Сагынычым ырга айланды бүгүн менин.
Алыстасаң бүт ойуңду ээлеп алган,
Ыйыктыгы мынча күчтүү туулган жердин.

Чокуларың ак мөңгүлүү аппак болуп,
Коктуларың бүт жаныбар тегиз толуп.
Өзөн бойлойт көк кашка суу дарыялар,
Күзгү сымал жарк-журк этип көрктү кошуп.

Жапжаш болуп бир өңүнөн эч өзгөрбөй,
Мезгилердин алмашканын сезип койбой,
Тоо беттериң өзгөчө суктандырат,
Атыр жыттуу,жашыл арча көрккө бөлөй.

Меймандос элиң дагы кичи пейил,
Маектешип баскым келет куруп сейил.
Ойлорунда жөнөкөйлүк сыпаалыктар,
Мыкты сапат мактап бүткүс кандай не бир.

Барып калсаң таңыркашып бүт жаш балдар,
Үйү астынан баш ийкешип кемпир-чалдар,
Тосуп алат айылымдын жылуу илеби,
Бир өзүнчө көңүлүң да сергип алаар.

Арча жыттуу, ыйык жерим туулган айлым,
Сагынганда учуп күйүп келет баргым.
Кээде ойлоп кусалыктуу ойлор менен,
Бир өзүңдө түбөлүкө келет калгым.
Москва ш. 25.08.07-ж.

Туулган жерди сагынуу

Туулган жерим сен ыйыксың керемет,
Шыктандырып бул жашоого дем берет.
Жаратылыш,тоо-ташыңдын,сууңдун
Мен жазайын ыйыктыгын бүт эстеп.

Туулган жерим,ыйык болгон мекеним,
Сагынсам да кыйналсам да сен деймин.
Жаратканым тартуу кылган ыйык жер,
Бир өзүңдө чоңойгонум эстейин.

Бул жашоодо мен таянаар караан бол,
Сугун артып кол сунбасын арам кол.
Өз жеринин ыйыктыгын сезбеген
Ал макулук,наадан болот дал ошол.

Алыстарга аман бол деп узаткан,
Узаак жолсуң жалгыз аяк чаң баскан.
Көлдүн чети элдин бири болгун-деп,
Ата-энем кол булгалап калышкан.

Жаз алдында көкмөк болуп жайкалган,
Шыбагыңдын жыттарын мен сагынам.
Жадабастан уккум келет азыр да,
Сайрап турса чалчык сууда чаар бакаң.

Тоо-ташыңды мекендеген түркүн жан,
Элестетип бүт баарына ыр жазсам,
Сагынганым ошол го деп билгиле,
Оо курдаштар, ырларымы окуган.

Сары аарыдай кызыл гүлдү шимирген,
Асылдыгын жан дүйнөмөн мен сезем.
Бар күчүмү сага арнап Ата-журт,
Аз болсо да пайда кылып мен кетем.

Туулган жерим сен ыйыксың,асылсың
Сен жөнүндө даалай ырлар жазылсын.
Дал өзүмдү адам сыңар сездирген,
Денемдеги согуп турган канымсың.
26.12.08.

Ата-журт үчүн толгоном

Сапка бир жараар бекем-деп,
Кыламын көп-көп аракет.
Калайык Кыргыз калкыма,
Кылгым бар жакшы бир эмгек.

Көңүлдөн жакшы ыр жазып,
Көпчүлүк көөнүн ачкым бар.
Жамандан алыс мен качып,
Жакшыга жандооч болгум бар.

Калкымдын жүгүн көтөрсөм,
Деген ой бар жүрөктөн.
Ак калпак жалпы элиме,
Пайдаңа жараар жан болсом.

Душмандан коргоп эл,жерди
Эл үчүн иштеп берели.
Эмгегиң жерге калтырбайт,
Белгиүү баасын берээри.

Замана дагы оңолоор,
Бирдиктүү күчтү кошсоңор.
Ата-журт үчүн толгонгон,
Көңүлдө жүрөт көп ойлор.

Сагыныч ыры

Кыргыз жери ак мөңгүлүү тоолуу болгон,
Алыстан ырым жаздым куса толгон.
Ушинтип сагынаарым мен сезбестен,
Өзүңдөн сапар тарткам таштак жолдон.

Атыр жыт, арча жытын башка жерден,
Сагынганда издегендей таппай келем.
Ошол жыт жалгыз гана таандык болуп,
Ала-Тоом бир өзүңдө калган белем.

Кыргыз жери-ал мекеним, туулган жерим
Даңазалап ырым жазып мен келемин.
Өзүңдө кыргыз болуп туулганыма,
Эки дүйнө ыраазымын дээр элемин.

Сагынычтуу ырым жаздым сага деген,
Жолдоюм асмандагы булут менен.
Аман бол кыргыз элим, кыргыз жерим
Ак мөңгүлүү Ала-Тоону мекендеген.
2009-ж. Анкара

Мен пайдаңа жараар бекем ,
Ата Журт?…

Ташыркаган кашаң аттай сандалып,
Көптөн бери ыр жазбадым шыктанып.
Мына бүгүн эки айдай болуптур,
Жазылбастан калды канча ыр калып.

Бир багыттуу ыр жазууга өтө албай,
Жэ болбосо башка ишим боло албай,
Өтүп жатат түшүнүксүз күндөрүм,
Кетти мынтип бул жайым да аяктай.

Жай аяктап август өтүп баратат,
Жыйынтык жок кылган ишим уялтат.
Учурдагы болуп жаткан кризис,
Тийгендейби мага дагы,баш катат.

Качан, кантип оңоломун билбейим,
Санааркаган ойлор мыжып селдейдим.
Ойумдагы ойго батып бир нукта,
Кыйын кана болду агып кетмейим.

Жалындаган жашым өтүп баратат,
Максаттарым качан кана ишке ашат?
Мен өзүмдү жемелеген күндөрүм,
Күндөн-күнгө көбөйгөнсүп жан кыйнайт.

Мына быйыл коштошкон эки үч – 33,
Жашка чыгып алалбадым катуу күч.
Ушул жашта канчалаган улуулар
Эмгек кылган,кыйнайт мени өкүнүч.

Эл журтунан безген макоо адамдай,
Эмне таптым мынтип жүрүп талаалай.
Болоор болбос акча таап сүйүнбөй,
Өз жеримде иштебепмин адашпай.

Кадыр баркың эл журтуна сиңирген,
Тең келбейт го миллиондогон акчага тең.
Сезсем дагы бул ойлорду мен башта,
Эмне себеп талаалагам өкүнөм.

Элим үчүн кылсам кылча мен пайда,
Болбос элем бул жашоодо арманда.
Санааркаган ойлор мени шаштырат,
«Өлүм»-деген караан артта турганда.
Август 2009-ж.

Айылымды сагынам

Кыялданып жазгым келди эстеп бүтүн,
Элестетип айылымдын кышкы күнүн.
Бул мезгилде айлананы ак кар басып,
Бургурлайт морулардан коюу түтүн.

Там башында тептегиз болуп турган,
Чөптөр турат күрөк менен кыркылган.
Таранчылар топон тытат чөп түбүндө,
Чырылдашып жашоосуна кам урган.

Көкмөк болуп асмандагы күн ачык.
Чоң дарыя азайгансып жай агып,
Суудан чыккан ак бууга аралашат,
Суу бойлогон чычырканак муз алып.

Суу тарапта уйлар турат топтолушуп,
Кээ биринин жондоруна конушуп,
Шакылдаган сагызгандар жыргагансыйт,
Уйдун жылуу жонуна төшүн тосуп.

Көң жаткызып там жанында бирөө жүрөт.
Дагы бирөө там үстүндө карын күрөп,
Бул мезгилде айылымдын көрүнүшү,
Сагындырып бир башкача көрүнөт.

Отун жарып тарсылдатат дагы бирөө,
Атын кашып алектенет абам дөңдө.
Жума сайын чапчу улака даярданат,
Зээрикпестен жемин,чөбүн берип күндө.

Тай, торпокту сууга айдап жетелешип,
Бордоокуга суусун ташып челектешип,
Там тазалап жаш балдар атаандашат,
Бир бирине кезек кылып эсептешип.

Күн ачык деп мору кагып дагы бирөө,
Алектенет карбаластап кармап көсөө.
Жалгыз жолдо ээрчишип кызыл-тазыл,
Айылчылап бара жатат үчөө-төртөө.

Тайга токуп ыңырчак олпокторду,
Чыптадан улак кылып ошондогу,
Чапкан күндөр көз алдыма келип турат,
Көргөндөй жаңы эле кинодогу.

Күңгөйлөр карайса кичине эле,
Кой эчкини айдачуубуз ошол жерге.
Курсак ачпай жылгаяк тебээр элек,
Үйгө келбей ошол бойдон кеч киргиче.

Жылгаяк тээп дөңсөлөрдө ойноп жүрөт,
Жаш балдар бири ыйлап бири күлөт.
Аттиң ай, ошол мезгил жыргал тура,
Кайрадан баргым келет чана сүйрөп.

Отун жарчуу дөңгөчтөрдүн жанынан,
Термечик терип такыр жадабаган,
Атакем жүргөндүрсүң бизди ойлоп,
Жылуу кийип кара тонун жамынган.

Эрмек кылып небересин апакем,
Отту жагып алыс чыкпай печкеден.
Анда-санда чүчкүрүп жүргөндүрсүң,
От жагылбай кичине эле муздап кетсең.

Сагындыңар эртели кеч бизди ойлоп,
Сезип жатам жан дүйнөмдөн баарын боолгоп.
Сагынганда силерди ыр жазамын,
Сагынычтуу кыялдардын кылын толгоп.

Сагындым апам жапкан тандыр нанын,
Жегим келди сүйкөп алып сары майын.
Кайрадан ушул кезге кайтып келсе,
Чана сүйрөп, мурду аккан бала чагым.
07.01.09-ж.

Автору: Алмазбек Жунусов , Кара-Кулжа району, Көңдүк айылы.
Нравится
Авторго билдирген ыраазычылыгыңыздын эң жөнөкөй жолу — эл аралык коомдук желелерде достор менен маалымат бөлүшүү

1 2Следующая страница

Статьи по теме

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Проверьте также
Закрыть
Кнопка «Наверх»